Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 23 50-335 Wrocław
tel.: 71 322-59-57 | fax:71 322-44-83 | e-mail: ob@uwr.edu.pl
Loading...

Regulamin


Regulamin sprzedaży biletów on-line
do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące internetowego zakupu biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego położonego we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza 23.

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia maja następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Ogród Botaniczny Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 51-137 Wrocław, NIP: 8960005408, REGON: 000001301, telefony tel.: 071 322-59-57, fax: 071 322-44-83 e-mail: ob@uwr.edu.pl. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod ww. adresem i telefonem.
 2. Kupujący – osoba, która dokonała zakupu Biletu elektronicznego on-line.
 3. Bilet elektroniczny – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, na podstawie którego Kupujący jest uprawniony do jednorazowego wstępu do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 23 w dniu wskazanym na Bilecie elektronicznym oraz w godzinach otwarcia Ogrodu.


§ 2

Sprzedaż on-line
 

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Ogród Botaniczny za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl zgodnie zobowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl.
 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu. Użycie dedykowanego oprogramowania do zakupu biletów i wybór opcji kup jest możliwy po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Regulaminu udostępniania Ogrodu. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej: Zakup biletu on line możliwy jest po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej www.bilety.ogrodbotaniczny.pl oraz zaakceptowaniu klauzul dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zakupiony elektronicznie bilet do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu jest ważny przez określony sezon lub okres do momentu skasowania.
 4. Ogród jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej pod adresem www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl
 5. Wszystkie ceny wskazane w cenniku podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Kupującego.
 7. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po dokonaniu zakupu biletów przez Internet. W takim przypadku należy wysłać e-mail na adres:ob@uwr.edu.pl, i podać w nim poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 8. Aktualny grafik dni i godzin otwarcia Ogrodu podawany jest na stronie internetowej:www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl.
 9. Rejestrować można się na stronie www.biety.ogrodbotaniczny.pl podając imię, nazwisko, adres email oraz ustalając i wpisując hasło.
 10. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Ogrodem Botanicznym zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie internetowej, to jest:
  1. rejestracji Kupującego,
  2. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Każda osoba kupująca Bilet ON-LINE otrzyma, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją, czy jej zgłoszenie zostało dostarczone do Ogrodu i czy posiada ona już zarejestrowany profil. Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP: 8960005408, REGON 000001301. Warunkiem skutecznego dokonania rejestracji jest podanie poprawnych danych w formularzu rejestracyjnym. Ogród zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, na którym nie nastąpiło żadne poprawne logowanie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 11. Możliwy jest zakup biletu ON-LINE bez konieczności rejestracji na stronie www.bilety.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl.
  W celu zakupu Biletu elektronicznego Kupujący dokonuje zamówienia wybierając konkretny dzień wizyty w Ogrodzie oraz wypełniając formularz zamówienia, w którym należy wpisać: imię, nazwisko Kupującego, adres e-mail, numer telefonu, adres i NIP (w przypadku potrzeby otrzymania faktury) oraz rodzaj (normalny, ulgowy) i liczbę biletów.
 12. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 13. Do czasu odnotowania potwierdzenia zapłaty przez Bank Kupującego bilet pozostaje własnością Ogrodu. Jeśli w ciągu 1 godziny od momentu zamówienia zapłata nie zostanie potwierdzona zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wpływie środków na rachunek Sprzedawcy.
 14. Ogród nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 15. Każda transakcja zakupu biletów on-line otrzyma swój numer. Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail, w przeciągu jednej godziny od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wpływie środków na jego rachunek, elektroniczny bilet w formie PDF do wydruku własnego.
 16. Kupujący odpowiedzialny jest za ochronę biletów oraz bezpieczne przechowywanie, ponieważ nie jest możliwe wysłanie biletu po raz kolejny.
 17. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Bilet ulgowy przysługuje:Dzieciom od ukończenia 3 roku życia. Uczniom (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Studentom do 26 roku życia i studentom doktorantom (z wyjątkiem studentów UWr Wydział Nauk  Biologicznych, studentów odbywajacych praktyki lub zajęcia z opiekunami). Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i lekkim. Opiekunowi dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia. Seniorom od 60 roku życia za okazaniem dowodu osobistego.

 

§ 3

Zwrot e-biletów

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży biletów elektronicznych w terminie 14 dni od od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy drogą e-mailową Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które można ze strony: www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl.
 3. Ogrodowi Botanicznemu przysługuje 14 dni na wykonanie polecenia przelewu
  zwrotnego od daty otrzymania oświadczenia. Kwota uiszczona przez Kupującego, po odstąpieniu od umowy sprzedaży zostanie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujacy.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Ogród nie ponosi w stosunku do Kupującego odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Kupujący.
 6. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi ani przepisaniu na inny dzień.
 7. Zmiana dnia odwiedzin jest możliwa najpóźniej w dniu poprzedzającym wcześniej zaplanowaną wizytę w ogrodzie, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Ogrodu. 

§ 4

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.bilety.ogrodbotaniczny.wroc.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu biletu elektronicznego,
  2. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji lub numer paragonu lub numer faktury lub inne potwierdzenie zakupu,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 4. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w formularzu reklamacyjnym.

§ 5

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”), Ogród oświadcza, że:

 1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@uwr.edu.pl; 
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Wrocławski: 
  1. na podstawie art. 6 ust. 1lit. a RODO, w celu niezbędnego kontaktu, przy czym zgoda następuje poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Ogrodu, a powiązanych ze sprzedażą biletów; 
  2. na podstawie art. 6 ust. 1lit. b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży; 
  3. na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych w związku z realizacją zawartej umowy;
  4. na podstawie art. 6 ust. 1lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;   
 4. Państwa dane mogą zostać udostępnione jedynie organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Uczelnia zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania.

  Ponadto, proszę przyjąć do wiadomości, że:
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;   
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uprawnienia te mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa;
 7. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;   
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy; 
 10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Ogrodu nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.
 2. Ogród nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Ogród nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Formularz reklamacji zakupu biletów on-line.